Informacje ogólne

Od 1 stycznia 2013 r. realizujemy projekt Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie (LOWES).

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” z Bałtowa w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska z Przeworska i Fundacją „PEStka” z Kielc.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie PES i pobudzenie powstawania nowych inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej poprzez ich kompleksowe wsparcie merytoryczne.

Projekt jest adresowany do:

  • osób fizycznych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego, zainteresowanych zakładaniem podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych – dla nich przewidziano szkolenia i doradztwo z zakresu zasad zakładania i prowadzenia PES
  • podmiotów ekonomii społecznej, mających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie powiatów włoszczowskiego lub jędrzejowskiego – do nich adresowane są szkolenia z zarządzania i ekonomizacji PES, doradztwo w zakresie prawa, księgowości i biznesu, a także usługi marketingowe, księgowe i prawne oraz opieka Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej i mentoring
  • jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej z terenu powiatów włoszczowskiego i jędrzejowskiego, które będą wspólnie z podmiotami ekonomii społecznej zawiązywać lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Wartość projektu: 1 968 118,41 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2013 – 31.10.2015

Stopka UE