Usługi

Przypominamy o możliwości wykonania środków promocji na kwotę 1500 zł

buźka Kliknij buźkę, sprawdź, jakie środki wybierały inne organizacje w ramach usług marketingowych

buźka

Cd. zrealizowanych usług marketingowych

 

PROPONUJEMY BEZPŁATNE USŁUGI W ZAKRESIE:

 • KSIĘGOWOŚCI:
  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie odpowiednich dokumentów księgowych, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, w szczególności ewidencji środków trwałych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją środków trwałych
  • prowadzenie dokumentacji księgowej
  • sporządzanie polityki rachunkowości dla PES
  • sporządzanie instrukcji obiegu dokumentów w ramach PES
  • sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdania rocznego dla PES i innych, jeśli przepisy obowiązującego prawa nakładają na PES obowiązek ich sporządzania
  • budowa planu kont
  • rozliczenie grantu/dotacji do 100 tys.
  • wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wobec Urzędu Skarbowego, na podstawie danych wynikających z prowadzenia ksiąg i ewidencji, w tym terminowe sporządzanie zeznań podatkowych zgodnie z wymogami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i innych, jeśli przepisy obowiązującego prawa nakładają na PES obowiązek ich sporządzania
  • inne

Liczba pakietów: 27

Każdy podmiot może wykorzystać do 50 godzin bezpłatnych usług księgowych w czasie trwania projektu

 • PRAWA:
  • postępowanie rejestracyjne (aktualizacja wpisów w KRS), w tym zmiany formy prawnej prowadzenia działalności, uzupełnianie i aktualizacja wpisów etc.
  • przygotowanie innych wniosków do sądu wraz z załącznikami
  • ubieganie się o status OPP
  • ustalanie dla podmiotu kalendarza działań wymaganych przepisami prawa (badanie okresowe, szkolenia bhp, przeglądy, licencje, koncesje, zgłoszenia do KRS itd.)
  • przygotowanie umów, m.in. użyczenia, najmu, zlecania, o pracę
  • przygotowanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, zaświadczeń; prowadzenie ewidencji pracowniczej
  • sporządzanie i opiniowanie pism procesowych, w tym: prowadzenia postępowań administracyjnych, podatkowych oraz cywilnych, prawa pracy, podatkowego, ubezpieczeń społecznych; przygotowanie zapytań, ofert i umów cywilnoprawnych
  • windykacja i zarządzanie wierzytelnościami, w tym przygotowanie wezwań do zapłaty, przygotowanie porozumień etc.
  • przygotowanie i weryfikacja regulaminów i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego działania podmiotu (statut, regulamin pracy, zatrudnianai, wynagradzania itd.)
  • tworzenie opinii prawnych
  • przygotowanie oświadczeń, zaświadczeń związanych z pomocą de minimis
  • opracowanie regulaminu wynagrodzeń
  • pozostałe usługi prawne, dotyczące działalności PES

Liczba pakietów: 32

Każdy podmiot może wykorzystać do 20 godzin bezpłatnych usług prawnych w czasie trwania projektu

 • MARKETINGU – według cennika usług, m.in.:
  • wizualizacja podmiotu
  • projekt graficzny i wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych
  • strona www
  • usługi fotograficzne
  • usługi korektorskie
  • inne

Liczba pakietów: 37

Każdemu podmiotowi przysługuje pula 1500 zł do wykorzystania w czasie trwania projektu. Środki te można wydatkować na usługi wybrane z załączonego poniżej cennika.

Pobierz CENNIK USŁUG MARKETINGOWYCH

PRZYKŁADOWE REALIZACJE ŚRODKÓW PROMOCJI

 

PRZYJDŹ I WYPEŁNIJ FORMULARZ!

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU – USŁUGI

Stopka UE